O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Czerniejewo jest jednym z 25 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw – 44,1 % powierzchni leśnej). Siedliska lasowe i olsy zajmują 81,0 % powierzchni leśnej, natomiast borowe 19,0 % powierzchni leśnej.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest działem gospodarki leśnej odpowiedzialnym za wprowadzanie na wycięte zręby młodego pokolenia lasu, oraz jego pielęgnacje.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej określają budowę, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Do szczególnych form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa należą między innymi: rezerwaty, pomniki przyrody, parki krajobrazowe,ostoje zwierząt prawnie chronionych.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Czerniejewo posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® i PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.