Asset Publisher Asset Publisher

Oferta pracy

Czerniejewo, 29 maja 2017 roku

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Czerniejewo

ogłasza nabór do pracy na stanowisku

»referent ds. administracyjnych«

 

I.              Nazwa i adres Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Czerniejewo

Głożyna 5

62-250 Czerniejewo

 

II.           Oferta firmy:

1.        Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.        Umowa na czas określony 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

3.        Wysokość wynagrodzenia zgodnie z zasadami wynagradzania określonymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998r. /ze zmianami/.

 

III.        Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba Nadleśnictwa Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo.

 

IV.        Wymagania niezbędne:

1.        Wykształcenie minimum średnie.

2.        Co najmniej roczne doświadczenie w pracy o charakterze administracyjno-biurowym.

 

V.           Wymagania dodatkowe:

1.        Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

2.        Preferowana znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

3.        Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

4.        Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

5.        Umiejętność pracy w zespole.

6.        Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

VI.        Ogólny zakres obowiązków:

1.        Prowadzenie spraw administracyjno-biurowych w dziale administracyjnym.

2.        Pełnienie zastępstwa sekretarki Nadleśnictwa.

 

VII.     Wymagane dokumenty:

1.        CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2.        List motywacyjny.

3.        Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie oraz staż pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

4.        Oświadczenie o niekaralności.

5.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na stanowisko pracy w Nadleśnictwie Czerniejewo.

 

VIII.  Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania aplikacji upływa w dniu 16.06.2017 roku o godzinie 15:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Czerniejewo do godz. 15:00 w tym dniu lub data stempla pocztowego). Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.

 

Zainteresowanych prosi się o składanie aplikacji w następujący sposób:

- drogą pocztową na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

- osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Czerniejewo, w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje powinny być składane w zamkniętych kopertach, opatrzonych dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracy – referent ds. administracyjnych".

Nadleśnictwo Czerniejewo zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie, bez podania przyczyny.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo

                                                                                     Andrzej Spława-Neyman