Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowuch i w s prawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo z siedzibą w Głożynie 5, 62-250 Czerniejewo

 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

  • przez e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

  • telefonicznie: +48 61 427 30 41

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być w jednym lub kilku celach, są nimi m. in. :

  • zawarcie i realizacja umowy (o pracę, zlecenie, dzieło) w tym m. in.: prowadzenie akt pracowniczych, dokumentacji płacowej, archiwizacja akt pracowniczych
   i dokumentów wewnętrznych, świadczenia dodatków dla pracowników i członków rodzin, świadczenia medyczne, BHP, udzielenia dostępów do infrastruktury Administratora

  • przeprowadzenie procesu rekrutacji

  • realizacja działań związanych z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych

  • organizacja imprezy turystycznej

  • udzielenie odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną

  • udzielenie odpowiedzi na zapytanie o informację o środowisku

  • ochrona mienia oraz zapenienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę

  • umożliwienie zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe m.in. poprzez Portal Leśno-Drzewny, e-drewno.pl lub z wykorzystaniem Centralnej kartoteki kontrahentów

  • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami

  • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych

  • udzielenie pozwolenia na wjazd na obszary leśne Nadleśnictwa

  • przeprowadzenie procesu udzielenia zamówienia publicznego

  • prowadzenie bazy kontrahentów, odbiorców, dostawców, osób kontaktowych

  • prowadzenie komunikacji - udzielania odpowiedzi, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej

  • rozpatrywanie skarg i wniosków

 4. W zależności od celu przetwarzania, Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b i c RODO tj.

  • Na podstawie udzielonej zgody – w przypadku dokumentów związanych z obsługą ubezpieczenia,

  • Gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem

  • Gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – czyli wynika to wprost z przepisów ustawy.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez różny okres zależny od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika to z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane (określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Pana/ Pani dane będą przechowywane przez okres:

  • 50 lat – akta pracownicze,

  • 10 lat – dane dotyczące wykonywania umowy,

  • 5 lat – pozostałe dane, w tym dane związane z rekrutacją przesłane pomimo nie prowadzenia w danej chwili procesu rekrutacji

  • 4 lata – dane związane z procesem udzielania zamówień publicznych

  • 3 lata – dla rozpatrywanych skarg i wniosków

  • do 3 miesięcy – dane z monitoringu

 6. Zgodnie z art. 15-18, 20-21 oraz art. 7 RODO, ma Pan/Pani prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych

  • sprostowania swoich danych,

  • usunięcia swoich danych,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem zgodnie z punktem 2),

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie własnych danych osobowych narusza przepisy RODO

 7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dla wszystkich procesów dobrowolne za wyjątkiem danych związanych z procesem zatrudnienie (zawarcie i realizacja umów), danych z monitoringu, przeprowadzenia procesu udzielenia zamówienia publicznego czy rozpatrzenia skarg i wniosków, dla których jest to obowiązek ustawowy.

  Konsekwencją niepodania danych może być:

  • odmowa zawarcia umowy ,

  • brak możliwości korzystania z określonych świadczeń i szkoleń,

  • utrudniona realizacja umowy,

  • brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

  • niemożliwość realizacji działań związanych z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych

  • niemożliwość zorganizowania imprezy turystycznej

  • być uniemożliwienie lub utrudnienie udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek

  • niewystawienie upoważnienia do wjazdu na obszary leśne Nadleśnictwa

  • niemożliwość rozpatrzenia wpływających skarg i wniosków

 8. Udostępniane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez stronę internetową Nadleśnictwa polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji statystycznych.

 9. Administrator danych nie zamierza przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Administrator może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 10. W określonych sytuacjach Administrator może przekazać Pani/Pana dane. Często jest to niezbędne do realizacji umowy, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników lub członków rodzin.
  Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

  • ZUS, Urzędy skarbowe, PIP, itp.

  • podmioty współpracujące w celu zapewnienia świadczeń z ZFŚS,

  • podmioty współpracujące w celu zapewnienia obsługi BHP, organizacji szkoleń i konferencji, wyjazdów, usług transportowych;

  • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,

  • podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury Administratora,

  • odbiorcy, jak np. Poczta Polska, Inpost, firmy kurierskie

  • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Administratorem (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, obsługa Archiwum)

  • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).